Οροι χρήσης

Εισαγωγή

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται για την χρήση της εφαρµογής online booking του στούντιο ηχογράφησης της Stay Independent η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stayindependent.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της σελίδας, (στο εξής καλούµενος για συντοµία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη µόνον στον ιστότοπο ή πραγµατοποιεί και κράτηση υπηρεσιών στούντιο) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καµία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συµφωνεί µε αυτούς τους όρους, τότε οφείλει µε ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου

Παρεχόµενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσµεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόµενες µέσω του ιστοτόπου, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσµεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδοµένων που έγιναν εκ σφάλµατος/παραδροµής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισµός ευθύνης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από τον ιστότοπο δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζηµία προκύψει από την ακύρωση κρατήσεων, από τη µη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιµότητα των ωρών που εκτίθενται στον ιστότοπο, αλλά ενηµερώνει µε βάση τα τηρούµενα στοιχεία για την διαθεσιµότητα ή µη τον ενδιαφερόµενο πελάτη και αναλαµβάνει σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενηµερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της µη διαθεσιµότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καµία περαιτέρω ευθύνη. Σε καµία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζηµία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία ή µη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναµία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συµφωνεί και αναλαµβάνει να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα ιστοτόπου όπως ο νόµος προβλέπει και µε βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να µη χρησιµοποιεί τον ιστότοπο µε το εµπορικό σήµα www.stayindependent.gr για: 1. αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου που είναι παράνοµο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνοµη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εµπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωµα µετάδοσης σύµφωνα µε το νόµο ή τις εν ισχύ συµβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εµπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως µέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συµφωνίες εµπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εµπορικό σήµα, εµπορικό µυστικό, πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισµικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισµό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισµικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθεληµένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων µε οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων σχετικά µε άλλους χρήστες.

Περιορισµένη άδεια

Ο ιστότοπος www.stayindependent.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς, σας χορηγεί ένα µη αποκλειστικό, αµεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισµένο δικαίωµα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχοµένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί µεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισµούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισηµειώσεις που αφορούν πνευµατικά δικαιώµατα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και (2) δεν µπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της µε κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δηµοσίως, ή να διανείµετε ή µε άλλο τρόπο να χρησιµοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δηµόσιο ή εµπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται µε το παρόν

Σύνδεσµοι στον δικτυακό τόπο www.e-shop.gr

Οι σύνδεσµοι (links) που περιλαµβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να µεταβεί από αυτόν τον ιστότοπο σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόµενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για τα περιεχόµενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσµου που περιλαµβάνεται σε µία συσχετιζόµενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενηµερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκποµπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε µορφής µετάδοση που λαµβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεµένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσµους στον ιστότοπό της, µόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης της παροχής υπηρεσιών της, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαµβάνονται στον ιστότοπο, δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόµενό τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δηµιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα µε µοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα www.stayindependent.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σηµαντικό εσείς, ο πελάτης µας, να καταλάβετε ότι πρέπει να µας παρέχετε συγκεκριµένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της κράτησής σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εµάς

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για ορισµένους τοµείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρµοστεί µε το GDPR πλαίσιο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και οι επισυναπτόµενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη µέθοδο συλλογής δεδοµένων από την ιστοσελίδα www.stayindependent.gr, τη χρήση αυτών των δεδοµένων από εµάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στα προσωπικά σας δεδοµένα, τα οποία εσείς µας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τι είναι προσωπικά δεδοµένα;

Προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άµεσα ή έµµεσα. Έµµεσα σηµαίνει σε συνδυασµό µε άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγµα, το όνοµα, την ταχυδροµική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον αριθµό τηλεφώνου σας, ή ένα µοναδικό αριθµό αναγνώρισης συσκευής.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόµενης ιστοσελίδας, χρησιµοποιούνται από την Stay Independent, προκειµένου οι χρήστες της να έχουν άµεση και ουσιαστική επικοινωνία µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι κρατήσεις τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος www.stayindependent.gr µέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να µετρήσουν το αριθµό επισκεψιµότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερες υπηρεσίες και να διευκολύνουν στις συνναλαγές µε την εταιρεία. Ο ιστότοπος www.stayindependent.gr δεν διανέµει σε κανένα άλλο οργανισµό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται µε τον ιστότοπο www.stayindependent.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, παρά µόνο σε άµεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης υπηρεσιών.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η Stay Independent σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να µπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυµούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας µας, να µας παρέχουν µε προσωπικά τους δεδοµένα µόνο στη περίπτωση που θέλουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα µας και/ή να στείλουν email στο info@stayindependent.gr

Χρήση των Πληροφοριών. H Stay Independent συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά µε τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης µας δίνει κατά την εγγραφή του ως καλλιτέχνης, (2) στοιχεία που ο χρήστης µας δίνει προκειµένου να εκτελεστεί η κράτησή του από την www.stayindependent.gr, (3) στοιχεία που ο χρήστης µας δίνει σε συµµετοχές διαγωνισµών που πραγµατοποιούνται κατα καιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης µας δίνει κατά τη σύνδεσή του µέσω άλλης πλατφόρµας (εφαρµογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συµπλήρωση οποιασδήποτε φόρµας στην ιστοσελίδα µας, θα σας ζητηθεί το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, ο ταχυδροµικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας. Συµπληρωµατικά µπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριµένες πληροφορίες. H Stay Independent κάνει χρήση των πληροφοριών που µας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρµας, προκειµένου να επικοινωνήσουµε µαζί σας σχετικά µε (i) για την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (ii) για νέα ή εναλλακτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από την Stay Independent, (iii) ειδικές προσφορές της Stay Independent (iv) παραλαβή δώρων µετά από κλήρωση διαγωνισµού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαµβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την Stay Independent στέλνοντας το αίτηµα σας µέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stayindependent.gr

Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Κάθε διεκπαιρέωση κράτησης απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για κράτηση µιας επίσκεψης στο στούντιο της Stay Independent. Η εκ µέρους σας προσκόµιση των προσωπικών σας δεδοµένων, σηµαίνει ότι συναινείτε τα δεδοµένα αυτά να χρησιµοποιούνται από τους υπαλλήλους της Stay Independent για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. H Stay Independent απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστεςπελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Σε καµία άλλη περίπτωση η Stay Independent δεν µπορεί να µοιραστεί µε άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί µέσω της νοµίµου οδού. Παρακαλούµε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόµο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδοµένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ µέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγµα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Χρήση προσωπικών δεδοµένων

Θα χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουµε ούτε επεξεργαζόµαστε περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδοµένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουµε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιµοποιήσουµε προσωπικά δεδοµένα µόνο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για µια άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων. Εάν σκοπεύουµε να χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα τα οποία επεξεργαζόµαστε µε τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενηµερώσουµε εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται µε βάση τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για διαφορετικό σκοπό µόνο µε την άδειά σας.

Χρήση των δεδοµένων πελατών για σκοπούς διαφήµισης Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών µας, ενδέχεται να σας στέλνουµε µηνύµατα µάρκετινγκ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που σχετίζονται µε την επιχείρησή µας, και τα οποία µπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που θέλετε να λαµβάνετε οποιαδήποτε στιγµή, ενηµερώνοντας τις προτιµήσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγµή. Η αποστολή sms στο αριθµό κινητού τηλεφώνου, που µας έχετε δηλώσει κατά την κράτησή σας, γίνεται µε σκοπό να σας ενηµερώσει για την εξέλιξη της κράτησής σας. Μπορείτε µέσα από τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην ιστοσελίδα µας να επιλέξετε αν θέλετε να λαµβάνετε ή όχι διαφηµιστικό/προωθητικό υλικό µέσω sms. - Συναίνεση: Δεν θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα σας για διαφηµιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει την προηγούµενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας. - Ωστόσο, για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιµοποιήσουµε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχουµε λάβει από εσάς στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας σχέσης µας, για να σας παρέχουµε υλικά µάρκετινγκ που σχετίζονται µε παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουµένως έχετε ζητήσει, χρησιµοποιήσει ή ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε, ωστόσο, να αντιταχθείτε στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα µήνυµα. Προκειµένου να σταµατήσετε να λαµβάνετε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς µάρκετινγκ, ακολουθήστε τις οδηγίες µέσα στο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που λαµβάνετε.

Νοµικές υποχρεώσεις και νοµική υπεράσπιση. Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε και να διατηρήσουµε προσωπικά δεδοµένα για νοµικούς λόγους και λόγους συµµόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήµατος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών µας και των συστηµάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωµάτων µας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ηµών ή άλλων προσώπων.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τη χρήση της ιστοσελίδας µας www.stayindependent.gr ("Ιστοσελίδα"), µε τους ακόλουθους µηχανισµούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο.

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων

Ενδέχεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούµε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων σχετικά µε σας ("ευαίσθητα δεδοµένα"). Ευαίσθητα δεδοµένα ορίζονται τα προσωπικά δεδοµένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήµατα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδοµένα, βιοµετρικά δεδοµένα µε σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισµό του. Για παράδειγµα ενδέχεται να επεξεργαστούµε ευαίσθητα δεδοµένα τα οποία έχετε καταστήσει δηµόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούµε ευαίσθητα δεδοµένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούµε τα ευαίσθητα δεδοµένα σας αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούµενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο για ένα συγκεκριµένο σκοπό.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

H Stay Independent επιτρέπει στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συµπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδοµένα και πληροφορίες που έχουν προσκοµιστεί στην www.stayindependent.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε µια πληροφορία, η Stay Independent θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άµεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Stay Independent θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο µε το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδοµένα, για να αναφέρετε προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτηµα επικοινωνήστε µε την Stay Independent µέσω www.stayindependent.gr ή µέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stayindependent.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδοµένων µπορεί να γίνει επίσης µέσω της σελίδας εγγραφής της Stay Independent. Παρακαλούµε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουµε ότι είναι δυνατό προκειµένου να προστατεύσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, αλλά η προστασία τους εξαρτάται και από εσάς

Τα νόµιµα δικαιώµατά σας

Ως υποκείµενο των δεδοµένων έχετε συγκεκριµένα νόµιµα δικαιώµατα που αφορούν τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε από εσάς. Η Εταιρεία θα σέβεται τα δικαιώµατά σας και θα ασχοληθεί επαρκώς µε τις ανησυχίες σας. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα νόµιµα δικαιώµατά σας που προκύπτουν από ισχύοντες νόµους προστασίας δεδοµένων: Τo Δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται µε βάση τη συγκατάθεσή σας µπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγµή. Τo Δικαίωµα διόρθωσης: Μπορείτε να µας ζητήσετε να διορθώσουµε τα προσωπικά δεδοµένα που σας αφορούν. Καταβάλλουµε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα που έχουµε στην κατοχή ή τον έλεγχό µας και χρησιµοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, µε βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουµε στη διάθεσή µας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα.

Τo Δικαίωµα περιορισµού: Μπορείτε να µας ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων, εάν

- Αµφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδοµένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουµε την ακρίβεια, - Η επεξεργασία είναι παράνοµη και αιτείστε τον περιορισµό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων, - Δεν χρειαζόµαστε πια τα προσωπικά σας δεδοµένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων, ή - Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουµε κατά πόσο τα έννοµα συµφέροντά µας υπερισχύουν των δικών σας.

Τo Δικαίωµα πρόσβασης: Μπορείτε να µας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά µε προσωπικά δεδοµένα που διατηρούµε για εσάς, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τις κατηγορίες των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουµε στην κατοχή ή τον έλεγχό µας, για ποιο σκοπό χρησιµοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άµεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση.

Μπορείτε να λάβετε από εµάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδοµένων που κρατάµε για εσάς. Διατηρούµε το δικαίωµα να χρεώσουµε µια εύλογη αµοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχοµένως µας ζητήσετε.

Τo Δικαίωµα φορητότητας: Κατόπιν αιτήµατός σας, θα µεταφέρουµε τα δεδοµένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να µας ζητήσετε να µεταβιβάσουµε τα δεδοµένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα µας υποδείξετε, απευθείας.

Τo Δικαίωµα διαγραφής: Μπορείτε να µας ζητήσετε να διαγράψουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, όπου - τα προσωπικά δεδοµένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας - έχετε το δικαίωµα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και ασκείτε το δικαίωµα αυτό - η επεξεργασία γίνεται µε βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νοµική βάση για επεξεργασία - τα προσωπικά σας δεδοµένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνοµα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη - για τη συµµόρφωση µε µια νοµική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εµάς - ιδίως για τις νόµιµες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος - για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων.

Τo Δικαίωµα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγµή - στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννοµο συµφέρον µας ή σε έννοµο συµφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόµαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδοµένα, εκτός αν µπορούµε να αποδείξουµε επιτακτικούς νόµιµους λόγους και υπέρτερο συµφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυµείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδοµένων σας ή τον περιορισµό της επεξεργασίας από εµάς.

Τo Δικαίωµα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόµενης παράβασης ισχύουσας νοµοθεσίας περί απορρήτου, µπορείτε να υποβάλετε µια καταγγελία µε την εποπτική αρχή προστασίας δεδοµένων στη χώρα που ζείτε ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόµενη παράβαση. Παρακαλούµε σηµειώσετε:

Χρονική περίοδος: Εµείς θα προσπαθήσουµε να ικανοποιήσουµε το αίτηµά σας εντός 30 ηµερών. Ωστόσο, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί για συγκεκριµένους λόγους που αφορούν το συγκεκριµένο νοµικό δικαίωµα ή η πολυπλοκότητα του αιτήµατός σας.

Ο Περιορισµός της πρόσβασης: Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να µην είµαστε σε θέση να παρέχουµε πρόσβαση σε όλα ή ορισµένα από τα προσωπικά σας δεδοµένα βάσει νοµοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούµε το αίτηµά σας για πρόσβαση, θα σας ενηµερώσουµε για το λόγο της άρνησης αυτής.

Μη αναγνώριση: Σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να µην είµαστε σε θέση να αναζητήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. Δύο παραδείγµατα προσωπικών δεδοµένων τα οποία δεν µπορούµε να αναζητήσουµε όταν παρέχετε το όνοµα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας είναι: - δεδοµένα που συλλέγονται µέσω cookies του προγράµµατος περιήγησης,- δεδοµένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης εφόσον έχετε δηµοσιεύσει σχόλιό σας κάτω από ένα ψευδώνυµο που δεν είναι γνωστό σε εµάς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν µπορούµε να σας εντοπίσουµε ως υποκείµενο των δεδοµένων, δεν είµαστε σε θέση να συµµορφωθούµε µε το αίτηµά σας να εκτελέσουµε τα νόµιµα δικαιώµατά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν µας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας

Aσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων σας: Προκειµένου να ασκήσετε τα νόµιµα δικαιώµατά σας, παρακαλούµε επικοινωνήστε εγγράφως, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επίσης, µπορείτε να απευθυνθείτε άµεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων µας στο info@stayindependent.gr

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδοµένων

Σε γενικές γραµµές, θα διαγράψουµε τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία συλλέγουµε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να µας ζητηθεί να αποθηκεύσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα λόγω νοµοθετικών διατάξεων.

Επιπλέον, δεν θα διαγράψουµε όλα τα προσωπικά δεδοµένα σας αν µας έχετε ζητήσει να µην επικοινωνούµε µαζί σας στο µέλλον. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα άτοµα τα οποία δεν επιθυµούν να γίνεται επικοινωνία µαζί τους στο µέλλον (π.χ. µέσω οµαδικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Κατηγοριοποιούµε τα αιτήµατά σας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδοµένων για τους σκοπούς της διατήρησης του συγκεκριµένου αρχείου εκτός αν µας δώσετε διαφορετικές οδηγίες

Παρακαλούµε απευθύνετε τις ερωτήσεις σχετικά µε το θέµα της προστασίας των δεδοµένων και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων στο info@stayindependent.gr

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η Stay Independent επεκτείνει, ενηµερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά µε αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουµε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να ενηµερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόµενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση προς τους χρήστες

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρµόζει η Stay Independent

Εάν χρησιµοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε µε τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων καθώς επίσης και µε τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί µέσω αυτής.